Density of population

Density of population
كثافة سكانية ، كلمة السكان

English-Arabic economic glossary.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • density of population — gyventojų tankis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teritorijos vidutinis gyventojų skaičius jos ploto vienete (paprastai 1 km²), apskaičiuojamas padalijus gyventojų skaičių iš ploto. atitikmenys: angl. density of population;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • density of population — populiacijos tankis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Rūšies individų skaičius, tenkantis vienam ploto vienetui (cm², cm³, m², m³, ha ir kt.). atitikmenys: angl. density of population vok. Populationsdichte, f rus. плотность… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • Population density — (people per km2) by country, 2006 …   Wikipedia

 • POPULATION — THE JEWISH POPULATION Growth by Aliyah In 1882 the Jewish population of Ereẓ Israel numbered some 24,000, roughly 5% of the total, and about 0.3% of the world Jewish population. Since then there has been an almost continuous flow of aliyah, which …   Encyclopedia of Judaism

 • population density — gyventojų tankis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teritorijos vidutinis gyventojų skaičius jos ploto vienete (paprastai 1 km²), apskaičiuojamas padalijus gyventojų skaičių iš ploto. atitikmenys: angl. density of population;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • Population control — is the practice of limiting population increase, usually by reducing the birth rate. The practice has sometimes been voluntary, as a response to poverty, environmental concerns, or out of religious ideology, but in some times and places it has… …   Wikipedia

 • Density (disambiguation) — Density and dense usually refer to a measure of how much of some entity is within a fixed amount of space. Types of density include: In physics, density of mass: Density, mass per volume Area density or surface density, mass over a (two… …   Wikipedia

 • Density gradient — is a spatial variation in density over an area. The term is used in the natural sciences to describe varying density of matter, but can apply to any quantity whose density can be measured. [1] [2] Contents 1 Aerodynamics 2 …   Wikipedia

 • Population decline — can refer to the decline in population of any organism, but this article refers to population decline in humans. It is a term usually used to describe any great reduction in a human population.[1] It can be used to refer to long term demographic… …   Wikipedia

 • Population bottleneck — followed by recovery or extinction A population bottleneck (or genetic bottleneck) is an evolutionary event in which a significant percentage of a population or species is killed or otherwise prevented from reproducing.[1] A slightly different… …   Wikipedia

 • Population dynamics — is the branch of life sciences that studies short term and long term changes in the size and age composition of populations, and the biological and environmental processes influencing those changes. Population dynamics deals with the way… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”